Prawo

Mniej zbędnych sprawozdań
2013-06-18
Mniej zbędnych sprawozdań
 W związku z publikacją dziennika Rzeczpospolita artykułu pt. „Ekologia kontra bazary” (17.06.2013, strona 1, autor: Łukasz Kuligowski), informujemy, że ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nie przewiduje nałożenia na drobnych sprzedawców nowych obowiązków związanych z zapewnieniem poziomów odzysku i recyklingu (sprawozdania, wpis do rejestru). W stosunku do dotychczasowych przepisów, nowa ustawa upraszcza obowiązki sprawozdawcze dla przedsiębiorców.


Brak dodatkowych obowiązków

Nowa ustawa, tak jak i obecnie obowiązujące przepisy, generalnie dotyczy producentów oraz przywożących do kraju produkty w opakowaniach. Obowiązek zapewnienia poziomów odzysku i recyklingu ustawa nakłada na sprzedawców po pierwsze jedynie w odniesieniu do opakowań, w które pakowane są bezpośrednio w jednostce handlowej produkty, a po drugie tylko w przypadku, gdy sklep ma powierzchnię handlową powyżej 500 m2 lub jest częścią sieci sklepów o łącznej powierzchni handlowej przekraczającej 5 000 m2. W żaden więc sposób sprzedawcy na bazarach nie będą objęci obowiązkami z tego tytułu, podobnie jak i nie byli objęci takimi obowiązkami dotychczas. Nie będą też musieli rejestrować się w żadnym rejestrze ani składać z tego tytułu sprawozdań.


Mniej biurokracji

Nowa ustawa wprowadza natomiast wyłączenie z obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach (przedsiębiorców będących producentami lub przywożącymi do Polski produkty w opakowaniach), którzy wprowadzają na rynek do 1 tony opakowań. Należy przy tym podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi od 2002 roku przepisami przedsiębiorcy ci mają obecnie obowiązek rozliczania się z zapewnienia poziomów odzysku i recyklingu, w tym i obowiązek składania dość szczegółowych sprawozdań. Zgodnie z nowymi przepisami w ramach sprawozdawczości pozostanie tym przedsiębiorcom do złożenia jedynie informacja o ilości wprowadzonych na rynek opakowań oraz poinformowanie, czy pomoc publiczna udzielona w ramach tego zwolnienia (zwolnienie z obowiązków jest traktowane w świetle przepisów prawa UE jako udzielenie przez państwo pomocy publicznej danemu przedsiębiorcy) nie przekroczy wartości de minimis. Takie rozwiązanie znacznie zmniejszy dotychczasowe obciążenia tych przedsiębiorców związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych.


Prościej, mniej i przez Internet

Nie jest prawdą informacja, że przedsiębiorcy będą musieli rocznie w sumie wypełniać do 10 formularzy sprawozdawczych. Jedyną zmianą w tym zakresie, w stosunku do przepisów obowiązujących od 2002 roku, jest  uproszczenie sprawozdań dla przedsiębiorców wprowadzających do 1 tony opakowań. Należy również podkreślić, że wzór nowego sprawozdania dotyczącego opakowań, tak jak i wszystkie wzory sprawozdań dotyczących odpadów, zostaną  wydane w jednym rozporządzeniu na podstawie przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, co ma na celu zmniejszenie zakresu sprawozdawanych danych i uproszczenie samych sprawozdań. Docelowo sprawozdania będą składane do marszałków województw jedynie drogą elektroniczną na gotowych do wypełnienia formularzach.

Sprawozdania stanowią podstawę do rozliczania nałożonych na Polskę obowiązków wynikających z prawa UE. Służą również do opracowania składanych do Komisji Europejskiej obowiązkowych rocznych raportów z funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadami.

Źródło: mos.gov.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans